Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color

Рівненський обласний науково-практичний тижневик

Рівненський обласний науково-практичний тижневик. Заснований в серпні 1998 року

Ви знаходитесь тут:Головна сторінка arrow Організація охорони здоров'я arrow НОВІ ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ АДВОКАТСЬКОГО ЗАПИТУ
НОВІ ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ АДВОКАТСЬКОГО ЗАПИТУ Надрукувати Надіслати електронною поштою
20.09.2012
Із розглядом адвокатських запитів стикалося чима­ло керівників закладів охорони здоров’я. І добре, коли у штатному розписі є посада юрисконсульта, а якщо ні? Наш консультант - заступник голови з пра­вової роботи Донецької обласної організації проф­спілки працівників охорони здоров’я України Сергій Маловичко - допоможе розібратися з більшістю питань, які постають на практиці з приводу надання медичної інформації.

   ФОРМА ЗАПИТУ
Будь-яке звернення до юридичної особи повинно містити її правильну назву та адресу для відповіді. Ад­вокатський запит підпи­сує адвокат; підпис може бути скріплений печаткою адвоката, адвокатського об’єднання або юридичної консультації.
15 серпня 2012 року на­був чинності Закон Укра­їни “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 05.07.2012 р. (надру­кований у газеті “Голос України” № 148-149 від 14.08.2012 р.), який вста­новлює деякі нові правила подання та розгляду адвокатського запиту.
За новими вимогами до адвокатського запиту обов’язково додається по­свідчена адвокатом копія свідоцтва про право на за­няття адвокатською діяль­ністю, а іноді й копія орде­ра або доручення органу (установи), уповноваже­ного законом на надання безоплатної правової до­помоги (до таких віднесено органи місцевого самовря­дування).
Закон забороняє вима­гати від адвоката подання разом з адвокатським за­питом інших документів.
Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.
Керівник закладу охоро­ни здоров’я, до якого спря­мований адвокатський запит, зобов’язаний не піз­ніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту на­дати адвокату за своїм під­писом відповідну інформа­цію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій докумен­тів, у яких міститься ін­формація з обмеженим до­ступом.
У разі, якщо адвокат­ський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокат­ського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів із обґрунту­ванням причин такого про­довження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання ад­вокатського запиту.

ІНФОРМАЦІЯ
З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
Згідно зі статтею 21 Закону України “Про ін­формацію” в редакції від 13.01.2011 р., інформаці­єю з обмеженим доступом вважається конфіденцій­на, таємна та службова ін­формація.
Конфіденційною є ін­формація про фізичну осо­бу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною чи юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за ба­жанням (згодою) відповід­ної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
До конфіденційної ін­формації про фізичну осо­бу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, ре­лігійні переконання, стан свого здоров’я, факт звернення по медич­ну допомогу, діагноз, а та­кож про відомості, отрима­ні під час його медичного обстеження.
Рішенням Конституцій­ного Суду України по спра­ві № 5-зп від 30.10.1997 р. встановлено, що медична інформація - це свідчення про стан здоров’я люди­ни, історію її хвороби, про мету запропонованих до­сліджень і лікувальних за­ходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі і про наяв­ність ризику для життя і здоров’я, за своїм право­вим режимом належить до конфіденційної, тобто ін­формації з обмеженим до­ступом. Лікар зобов’язаний на вимогу пацієнта, членів його сім’ї або законних представників надати їм таку інформацію повністю і в доступній формі.
В особливих випадках, як і передбачає частина 4 статті 39 Основ законо­давства України про охо­рону здоров’я, коли повна інформація може завдати шкоди здоров’ю пацієнта, лікар має право обмежи­ти до неї доступ. У цьому разі він інформує членів сім’ї або законного пред­ставника пацієнта, врахо­вуючи особисті інтереси хворого. Таким же чином лікар діє, коли пацієнт пе­ребуває у непритомному стані.
Законними представни­ками, за різними норма­тивно-правовими актами, вважаються: батьки, уси­новителі, батьки-вихователі, опікуни, піклувальни­ки, представники закладів, які виконують обов’язки опікунів і піклувальників (наприклад, стаття 1 За­кону України “Про пси­хіатричну допомогу” від 22.02.2000 р.).
Адвокат може бути представником особи за договором.
Рішенням Конститу­ційного Суду також вста­новлено, що згода на збирання, зберігання, ви­користання і поширення відомостей щодо недієз­датної особи надається членом її сім’ї або закон­ним представником. У пе­ріод збирання інформації кожний дієздатний, члени сім’ї або законні представ­ники недієздатного мають право знати, які відомості і з якою метою збираються, як, ким і з якою ціллю вони використовуються. У пері­од зберігання і поширення персональних даних ці ж особи мають право досту­пу до такого роду інфор­мації, тобто можуть запе­речувати її правильність, повноту тощо.

ПРАВИЛА НАДАННЯ ВІДПОВІДІ

Якщо надання медич­ної інформації на адво­катський запит є прямим виконанням доручення особи, якої ця інформація стосується безпосередньо, або прямим виконанням доручення законного пред­ставника цієї особи (про що має бути чітко вказано у запиті) - надання такої інформації на адвокатський запит є обов’язковим.
Відмова в наданні ін­формації на адвокатський запит, несвоєчасне або не­повне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, - тягнуть за собою відпо­відальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інфор­мації з обмеженим досту­пом.
Відповідно до статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопо­рушення, неправомірна відмова в наданні інфор­мації, несвоєчасне або не­повне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у ви­падках, коли така інфор­мація підлягає наданню на адвокатський запит, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від 425 до 850 гривень, а за повторне протягом року вчинення вказаного по­рушення - від 850 до 1360 гривень.
У разі, якщо задоволен­ня адвокатського запиту передбачає створення ко­пій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний від­шкодувати фактичні ви­трати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, вста­новлені постановою Ка­бінету Міністрів України № 740 від 13.07.2011 р., а саме: копіювання або друк копій документів за одну сторінку формату A4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) - не більше 11 коп.; формату A3 та більшого розміру - не більше 22 коп.; будь-якого формату, якщо в докумен­тах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, прихову­вання тощо (в тому числі двосторонній друк), - від 33 до 55 коп.
“Ваше здоров’я”
 
< Попередня   Наступна >
Назад

Номери газети

Архів номерів газети

Зараз на сайті

Пропонуємо друк медичних бланків - звертайтеся до редакції газети